هزاران مطلب

بهترین مطالب

نوه فهمیدن اینکه سایت از چه هاستی استفاده می کنه

شاید یه سایتی رو دیده باشید که سرورش خیلی خوبه و بخواهید بدونید که از کجا هاست می گیره با این سایتی که معرفی می کنم می تونید آدرس dns هاش رو بفهمید و بفهمید که از کجا هاست می گیره این سایت هم  پچ رنک دقیق رو به شما می گه (با عدد اعشاری هم می تونید بفهمید سرورش کجاست و از کجا هاست می گیره.

ورود به سایت

توضیحاتی درباره Internet Download Accelerator

 

همونطور که گفتم Internet Download Accelerator به نظر من بهترین برنامه مدیریت دانلود است چرا که سرعت دانلود را حتی می تواند تا ۵ برابر کند این برنامه فایل به قسمت های کوچکی تبدیل می کند و تکه تکه آنها را دانلود می کند و این باعث افزایش سرعتش می شود و و یک قسمت دارد که می توانید سرعت دانلودش هم مشخص کنید و اگر خواستید سرعت دانلودش را کم کنید هم می توانید از همین بخش بکنید همچین این برنامه امکانات زیادی دارد که از جمله:

(بیشتر…)

سایت,دامنه و هاست

ﺗﻮی ﭘﺴﺘﯽ در اﯾﻨﺪه ﻗﺼﺪ دارم ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ رو ﺑﮕﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﻠﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ اﺻﻄﻼح رو ﺑﺪوﻧﯿﺪ . ﻣﯿﺸﺪ ھﻢ

ﻧﮕﻔﺖ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ رﻓﺖ ﺳﺮاغ اون اﻣﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺎرو ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮕﻢ.

ﭼﻮن ﻧﻮﺷﺘﻪ ھﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻣﻮرد اﯾﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت وﺟﻮد داره ﻣﻨﻢ دﯾﮕﻪ دوﺑﺎره ﮐﺎری ﻧﮑﺮدم و ﻣﺘﻨﺸﻮﻧﻮ

ﺑﺮاﺗﻮن ﮔﺰاﺷﺘﻢ :

ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ظﺎھﺮ ﺑﺸﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ دوﺗﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ھﺴﺖ ﯾﮑﯽ داﻣﻨﻪ (ﯾﺎ دوﻣﯿﻦ) و دﯾﮕﺮی ھﺎﺳﺖ

ﺑﻪ طﻮر ﺧﻼﺻﻪ داﻣﻨﻪ ھﻤﻮن آدرس ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮی ﻣﺮورﮔﺮ ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ و ھﺎﺳﺖ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮏ ﺳﺮور

ھﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﭙﻮﺗﺮ اون ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز روﺷﻨﻪ و ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺎﯾﺖ اطﻼﻋﺎت و ﻓﺎﯾﻼﺷﻮ ﺗﻮی اون ﻣﯿﺰﺑﺎن ﮐﭙﯽ

ﻣﯿﮑﻨﻪ و ﮐﺎرﺑﺮا ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ آدرس ﺳﺎﯾﺖ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ اون ﻣﯿﺰﺑﺎن وﺻﻞ ﻣﯿﺸﻦ و ﺑﻪ اون اطﻼﻋﺎت دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﻦ.

ﭘﺲ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ داﻣﻨﻪ و ﯾﮏ ھﺎﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. و ﻟﺰوﻣﯽ ھﻢ ﻧﺪاره ﮐﻪ اوﻧﺎ رو از ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺨﺮﯾد هاست های رایگان و دامنه های رایگان وجود دارد

(بیشتر…)

کدام مرورگر وب بهتر است؟

هر کس نیاز به یک مرورگر وب اهتیاج دارد، اما با نمی دانیم کدوم بهتر است بیشتر افراد با اینترنت اکسپلور وب گردی می کنند که مرورگر بسیار بدی است.

بر اساس مقایسه از شش مرورگرهای محبوب (کروم، فایرفاکس، اینترنت اکسپلورر، اپرا، سافاری و RockMelt) در در سایت های خارجی به این نتیجه دست یافتم

(بیشتر…)