هزاران مطلب

بهترین مطالب

ای ایران ای ایران

این آهنگ واقعا زیبا است

ای اﯾﺮان اﯾﺮان

در روح و ﺟﺎن ﻣﻦ ﻣﯽﻣﺎﻧﯽ ای وطﻦ,

ﺑﻪ زﯾﺮ ﭘﺎ ﻓﺘﺪ آن دﻟﯽ، ﮐﻪ ﺑﮫﺮ ﺗﻮ ﻧﻠﺮزد

ﺷﺮح اﯾﻦ ﻋﺎﺷﻘﯽ ، ﻧﻨﺸﯿﻨﺪ در ﺳﺨﻦ

ﮐﻪ ﺑﮫﺮ ﻋﺸﻖ واﻻی ﺗﻮ ، ھﻤﻪ ﺟﮫﺎن ﻧﯿﺮزد

ای اﯾﺮان اﯾﺮان دور از داﻣﺎن ﭘﺎﮐﺖ دﺳﺖ دﮔﺮان ، ﺑﺪ ﮔﮫﺮان

ای ﻋﺸﻖ ﺳﻮزان ، ای ﺷﯿﺮﯾﻦﺗﺮﯾﻦ روﯾﺎی ﻣﻦ ﺗﻮ ﺑﻤﺎن ، در دل و ﺟﺎن

ای اﯾﺮان اﯾﺮان ، ﮔﻠﺰار ﺳﺒﺰت دور از ﺗﺎراج ﺧﺰان ، ﺟﻮر زﻣﺎن

ای ﻣﮫﺮ رﺧﺸﺎن ، ای روﺷﻨﮕﺮ دﻧﯿﺎی ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﮫﺎن ، ﺗﻮ ﺑﻤﺎن

ﺳﺒﺰی ﺻﺪ ﭼﻤﻦ ، ﺳﺮﺧﯽ ﺧﻮن ﻣﻦ ، ﺳﭙﯿﺪی طﻠﻮع ﺳﺤﺮ ، ﺑﻪ ﭘﺮﭼﻤﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ

ﺷﺮح اﯾﻦ ﻋﺎﺷﻘﯽ ، ﻧﻨﺸﯿﻨﺪ در ﺳﺨﻦ

ﺑﻤﺎن ﮐﻪ ﺗﺎ اﺑﺪ ھﺴﺘﯿﻢ ، ﺑﻪ ھﺴﺘﯽ ﺗﻮ ﺑﺴﺘﻪ

ای اﯾﺮان اﯾﺮان دور از داﻣﺎن ﭘﺎﮐﺖ دﺳﺖ دﮔﺮان ، ﺑﺪ ﮔﮫﺮان

ای ﻋﺸﻖ ﺳﻮزان ، ای ﺷﯿﺮﯾﻦﺗﺮﯾﻦ روﯾﺎی ﻣﻦ ﺗﻮ ﺑﻤﺎن ، در دل و ﺟﺎن (بیشتر…)

آھﻨﮓ زﯾﺒﺎی ﺗﻮ ﻧﺰدﯾﮑﯽ عیدت مبارک

 

اﯾﻦ آھﻨﮓ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺸﻪ اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ دﻟﭽﺴﺐ و دﻟﻨﺸﯿﻨﻪ اﻣﯿﺪ وارم ﺑﺮاش ﻣﺎ ھﻢ ھﻤﯿﻦ

طﻮر ﺑﺎﺷﻪ.

ﺣﺲ و ﺣﺎل ﻋﯿﺪ و ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ و ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮏ ﺳﺎل و … ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰای دﯾﮕﻪ رو ﺑﺮام زﻧﺪه ﻣﯿﮑﻨﻪ.

ﺗﻮ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﺎھﯽ ھﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ

ﻋﺸﻘﺖ راه درﯾﺎ رو ﺑﺎزم واروﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ

ﺗﻮ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﯾﻪ آدم ھﺴﺖ ﮐﻪ دﻧﯿﺎﺷﻮ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻪ

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺎی ھﻔﺖ ﺳﯿﻨﺖ ﯾﻪ ﻋﻤﺮ ﺳﯿﺐ ﻣﯽ ﭼﯿﻨﻪ

(بیشتر…)