رویای ساخت خودرویی که از هوا تغذیه می کند مدت هاست همراه ماست. اما شرکت فرانسوی MDI به این رویا جامه حقیقت پوشانده است. این کمپانی موتوری را طراحی کرده که از هوا تغذیه می کند و ذره ای آلودگی به همراه ندارد . ام.آی برای این موتور خودروی Airpod را طراحی کرده است. فیزیک موتور بسیار ساده است . در اکثر موتور ها این انرژی آزاد شده از انفجار سوخت است که پیستون ها را به حرکت وامی دارد. اما در این موتور هوای فشرده شده به ناگاه آزاد می شود و با تولید انرژی پیستون ها را بالا و پایین می کشد.

(بیشتر…)